PRIVĀTUMA POLITIKA

1. Atbildīgais personas datu apstrādātājs ir AS „Baltika” (Valukoja 10, Tallina, Igaunija, uzņ. reģ. Nr. 10144415), datu aizsardzības speciālists – Kaupo Lõhmus, e-pasts dpo@baltikagroup.com.

2. Datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar Igaunijas un Eiropas Savienības tiesību aktiem.

3. Atbildīgais personas datu apstrādātājs apkopo šādus personas datus: vārds, uzvārds, dzimums, dzimšanas datums, personas kods, tālruņa numurs, e-pasts, iepirkšanās vēsture. „Baltika” pakalpojumi, t. sk. informācijas sabiedrības pakalpojumi nav paredzēti bērniem līdz 13 gadu vecumam. 

4. Personas dati tiek apkopoti un apstrādāti šādiem mērķiem: pirkumu analīzei, preču pārdošanai, pakalpojumu sniegšanai un klientu lojalitātes programmas apkalpošanai. Atbildīgais personas datu apstrādātājs ir tiesīgs veikt vaicājumu datu bāzē, kurā apkopoti personas dati, kā arī tos analizēt, šķirot un iekļaut atlases kopās. Datu apstrādes darbību reģistrs ir pieejams ŠEIT.

5. Datus, ko atbildīgais personas datu apstrādātājs uzzinājis, tas neizpauž trešajām personām.

6. Pievienojoties klientu programmai, klients apliecina savu piekrišanu personas datu apstrādei. Atbildīgajam personas datu apstrādātājam iesniegtie personas dati tiek aizsargāti un apstrādāti kā konfidenciāla informācija, ieskaitot datus, kas par klientu un tā veikto pasūtījumu tiek saglabāti e-veikala pasūtījumu sadaļā. Datu apmaiņa starp klientu, bankām un maksājumu karšu centru notiek šifrētā veidā, lai garantētu klienta personas datu un bankas rekvizītu drošību. Datu apstrādātajam nav piekļuves klienta konfidenciālajiem bankas rekvizītiem un maksājumu kartes datiem.

7. Atbildīgais datu apstrādātājs veic visus pasākumus, t. sk. infotehnoloģiskos un organizatoriskos, lai aizsargātu apkopotos personas datus. Piekļūt šiem datiem, tos apstrādāt vai manīt var tikai personas, kas ir īpaši pilnvarotas šādu darbību veikšanai.

8. Datu apstrādei AS „Baltika” var pilnvarot citas juridiskās personas (pilnvarotos datu apstrādātājus) ar nosacījumu, ka ar šādu datu apstrādātāju ir noslēgts līgums, kas paredz, ka pilnvarotā datu apstrādāja pienākums ir rīkoties ar personas datiem kā ar konfidenciālu informāciju un garantēt personas datu aizsardzību atbilstoši likumā noteiktajā prasībām. Šādi pilnvarotie apstrādātāji ir kases programmatūras pakalpojumu sniedzēji, programmatūras izstrādes partneri, loģistikas un mārketinga pakalpojumu sniedzēji. Pilnvarotie datu apstrādātāji ir arī AS „Baltika” konsolidētās grupas uzņēmumi un to darbinieki, kuri veic datu apstrādi, lai izpildītu savus darba pienākumus.

9. Ar AS „Baltika” pilnvaroto datu apstrādātāju saraksta aktuālo versiju klients var iepazīties, nosūtot rakstisku pieprasījumu AS „Baltika” pēc adreses Valukoja 10, Tallinā, Igaunijā vai uz e-pastu info@monton.eu/info@ivonikkolo.com, kā arī apmeklējot mājas lapas privātuma politikas sadaļu. Datu apstrādes darbību reģistrs ir pieejams ŠEIT.

10. Klientam ir tiesības jebkurā laikā saņemt informāciju par saviem personas datiem un ar tiem iepazīties, pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, pieprasīt savu personas datu izlabošanu, pieprasīt savu personas datu ierobežošanu, pieprasīt savu personas datu izdzēšanu, pieprasīt savu personas datu pārnešanu, kā arī tiesības, kas saistītas ar automatizēto apstrādi, tiesības saņemt uzraudzības iestādes sniegto novērtējumu. Turklāt klientam ir tiesības atsaukt savu agrāk doto piekrišanu personas datu apstrādei. Lai saņemtu informāciju un iepazītos ar saviem personas datiem, klientam jānosūta attiecīga satura pieprasījums uz e-pastu info@monton.eu/info@ivonikkolo.com. 

11. Atbildīgais personas datu apstrādātājs var sūtīt klientam jaunumu ziņojumus, t. sk., klientu apmierinātības aptaujas un piedāvājumus, ar klienta e-pasta adreses vai īsziņu (SMS) starpniecību – tikai tādā gadījumā, ja klients tam ir rakstiski piekritis, pievienojoties bonusu programmai vai apstiprinot savu piekrišanu pašapkalpošanās vidē.

12. Klientam ir iespēja jebkurā laikā atteikties no piedāvājumu un jaunumu ziņojumu saņemšanas, pieslēdzoties tīmekļa vietnes www.monton.eu/www.ivonikkolo.com pašapkalpošanās sadaļai vai nosūtot attiecīgu pieprasījumu uz e-pastu info@monton.eu/info@ivonikkolo.com, vai sekojot saņemtajā e-pasta vēstulē sniegtajiem norādījumiem.

13. Klientam ir iespēja jebkurā laikā iepazīties ar saviem personas datiem un daļēji vai pilnībā tos mainīt, pieslēdzoties tīmekļa vietnes www.monton.eu/www.ivonikkolo.com pašapkalpošanās videi vai nosūtot attiecīgu pieprasījumu uz e-pastu info@monton.eu/info@ivonikkolo.com. Klients var arī pieprasīt savu personas datu izdzēšanu, nosūtot attiecīgu rakstisku pieprasījumu uz e-pastu info@monton.eu/info@ivonikkolo.com.

14. Atbildīgais personas datu apstrādātājs mainīs un/vai izdzēsīs klienta datus pēc tam, kad būs noteikta klienta identitāte.

15. Klienta personas dati tiek glabāti piecus gadus no pēdējā pirkuma brīža.

16. Gadījumā,  ja personas datu apstrāde notiek, īstenojot jaunu mērķi, kas atšķiras no tā, kuram personas dati sākotnēji tika iegūti, vai apstrādes veikšanai nav saņemta datu subjekta piekrišana, AS „Baltika” rūpīgi izvērtē šīs jaunās apstrādes pieļaujamību. Nosakot, vai personas datu apstrāde, īstenojot jaunu mērķi, saskan ar to, kuram personas dati sākotnēji tika iegūti, AS „Baltika” cita starpā ņem vērā:

(1) to mērķu, kuriem personas dati sākotnēji tika iegūti, saistību ar turpmāk plānotās datu apstrādes mērķiem;
(2) personas datu iegūšanas kontekstu, it īpaši datu subjekta saistību ar AS „Baltika”;
(3) personas datu veidu;
(4) turpmāk plānotās datu apstrādes iespējamās sekas attiecībā uz datu subjektu;
(5) piemērotu aizsardzības pasākumu esamību.

17. AS „Baltika” patur tiesības vienpusēji mainīt privātuma politiku atbilstoši likumu prasībām. Par izmaiņām AS „Baltika” paziņo datu subjektam ar mājas lapas starpniecību vai citā veidā.

18. AS „Baltika” un uzņēmumi, kas ietilpst tajā pašā konsolidētajā grupā, savās mājas lapās izmanto sīkfailus, paziņojot par to klientiem un lūdzot klientu piekrišanu. Sīkfailu izmantošanas noteikumi plašāk izklāstīti šīs tīmekļa vietnes sadaļā https://www.monton.eu/www.ivonikkolo.com/kypsised.